TürkçeFiRMA HAKKINDA

     El emeðine deðer veren kýymetli Ayvalýksever büyük çocuklar;
    
     Hepimiz ne kadar büyüsek de, içimizdeki çocuk hiç büyümez. Büyüdüðünü kabul edenler de, hep geçmiþteki çocukluk günlerini hatýrlar.
    
     Zengin de, fakir de olsak, yazýn basma, kýþýn pazen elbisemiz olmadý mý? Her çamaþýr gününden sonra yerlere serilip kaplanan yorganlarda yatmadýk mý? Semt hamamlarýna gitmedik mi? Büyük annelerimiz sedirlerde oturup, örgülerini örmedi mi? Veya oyuncak tahta beþiklerimiz veya hemencecik içi pamukla doldurulan ve kaþ-göz iþlenen bez bebeklerimiz olmadý mý?
    
     Ýþte, otuz yýlý aþkýn yoðun geçen iþ ve Ýstanbul yaþantýmdan sonra eþimle birlikte Ayvalýk-Cunda’ya yerleþince, yýllardýr hafýzamda bir köþelere attýðým fikirleri bulunduðum yöre ile birleþtirerek bir þeyler yapmaya karar verdim.
    
     Önce civar köyleri, ilçeleri dolaþarak köy kadýnlarýný ve giyim tarzlarýný inceledim. Ege’nin havasýnýn ve güneþinin, bitki örtüsünün dýþýnda, burada yaþayan insanlarý da etkilediðini gördüm; Pembe yanaklý sevimli konuþan köy kadýnlarý.
     
     Böylece, her þeyiyle elde yapýlan FÝDAN bebek tipimi ortaya çýkarttým. Fidan ismini koyarken de zeytin fidanýndan esinlendim.
    
     Sonra eskidiði veya modasý geçtiði için satýlan kanaviçe, iðne oyasý, boncuk oyasý, yemeni ne bulduysam topladým. Onlarý yýkayýp bebeðimle beraber, yine kendi tasarladýðým deðiþik objelerin üzerinde kullandým.
    
     Ve kýsa bir süredir de sizler benim bu ürünlerimle ben de sizlerle tanýþtým. Önce hepinize teþekkür ediyorum. Benim bile tahmin etmediðim bir þekilde beni övdüðünüz, kutladýðýnýz, satýn alýrken küçük çocuklar gibi bebeklerimin ifadelerini tek tek incelediðiniz, almasanýz da onlara bakarken yüzünüzde gördüðüm o tatlý gülümseme için teþekkür ediyorum.
    
     Yine bu kýsa zaman içinde Fidan bebeði kimin, nasýl yaptýðýný, bu konuda eðitimi olup olmadýðýný merak edenleriniz oldu.
    
     Ýstanbul Kandillin Kýz Lisesi mezunuyum. 7-8 yaslarýnda, bebeklerime elbiseler dikerek iþe baþladým. Lise yýllarýnda yaz tatillerinde akrabalara dikiþ dikip harçlýðýmý çýkartýyordum.
    
     Allah vergisi yeteneðimi, modelistlik kursuna giderek teknik bilgilerle bütünleþtirdikten sonra sýrasýyla, çocuk, büyük beden ve el örgüsü imalatý ve ihracatý yaptým.
    
     \"\\"\\"\" Ve hep bir gün iþi býrakýp, Ege’de bir yere yerleþip evimin bir odasýnda bebeklerimi yapmayý hayal ettim.
    
     Allah bu dileðimi kabul etti ki, Ayvalýk-Cunda gibi bir cennete yerleþmeme ve bu hayali gerçekleþtirmeme yardým etti. Bunun için önce Allah’a þükrediyor sonra gündüzler yetmeyip gece 2-3’lere kadar çalýþýrken bana büyük bir sabýr gösteren, her zaman yanýmda olan sevgili eþim Prof. Dr. Mete Üçok’a teþekkür ediyorum.
    
     Ve tabi ki en çokta FÝDAN bebeði bir anda benimsediðiniz ve sevdiðiniz için, el emeðinin deðerini bilen, kültürüne sahip çýkan sizlere teþekkür ediyor, hep benimle olmanýzý bekliyorum.
    
     Saygý ve sevgilerimle hep çocuklar gibi mutlu olmanýz dileðiyle.

                                                                                                                                                                                Zühal Üçok23/06/2021 Gün Ortalama:82  Bugün14 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.124.77